Cursos i Tallers

CAT ENG ESP

La línia que segueixen els cursos i tallers tracten qüestions provinents del saber i del coneixement de cultures orientals de països com l’ Índia i el Japó. Qüestions que són traslladades a pràctiques i discursos en contextos occidentals actuals. Els tallers i curosos esdevenen ponts entre l’antic i el contemporani, trencant aquesta dicotomia. Des del 2006 imparteixo tallers i classes regulars en diferents centres , associacions i organitzacions de l’àmbit artístic, de l’esport i la salut.

Els tallers i cursos segueixen dos enfocs:

1) Un enfoc relacionat íntimament amb la dansa. La a base parteix d’ estudis del cos provinents de la cultura japonesa  com l’estudi de la cultura seitai katsugen i yuki.
Els objectius bàsics dels tallers de dansa són crear un espai d’investigació per tal d’ampliar la comprensió del cos i el seu llenguatge en entorns diversos (rurals i / o urbans) i obrir espais a situacions i contextos on ubicar nous llenguatges del cos deixant un marge obert a la interpretació i al sentit que pugui tenir . En realitat el propòsit i el sentit que es vol donar a la vivència de cada curs o taller depèn de cadascú . D’aquesta manera cada taller pot tenir un sentit més artístic i creatiu, terapèutic, d’exploració…etc.

//Cos, memòria i paisatge // Taller
//El cos orgànic//Curs

2) un enfoc relacionat amb la filosofía ancestral del ioga i la comprensió del cos des d’aquesta perspectiva, el so i la meditació.Partint de la base que el cos és una ressonància i té una freqüència, treballem amb diferents propostes variades relacionades amb la respiració, la consciència sensorial , la veu i el so . Són propostes que ens apropen a l’experiència de viure un cos present i lliure de memòries. El so com a instrument per arribar a trobar-nos amb el silenci intern i la meditació.En aquest enfoc trobem que l’art , la ciència i l’espiritualitat es vinculen per essència.

//Taller Nada ioga i clases regulars Hatha ioga//


WORKSHOPS AND COURSES

The courses and workshops are connected by the common thread of knowledge of Eastern cultures of countries like India and Japan. There are questions that are transferred to current practices and speeches related to the mechanics of the movement and dance in Western contexts. The courses and workshops become bridges between the old and the contemporary with the aim to break this dichotomy.

The workshops and courses have to focus:

1) on the basis of studies of the body from the Japanese culture, such seitai culture studies Katsugen and yuki practices.

The two basic objectives of the dance workshops is to create an area of research to expand the understanding of the body and its language in various environments and open spaces to situations and contexts . The aim is to replace new languages of the body and to leave an open interpretation and meaning . Actually the meaning you want to give related to the experience of each course or workshop depends on each individual. So that each workshop can have diferent meanings : much closer to the creativity, the exploration, the therapeutic sense.. etc.

Workshops and courses:
// body, memory and landscape
// The Organic body

2) on the basis of ancient yoga philosophy (and the meaning of the body in this perspective) the sound and meditation. The body is a resonance and has a frecuency . In this approach we work with different proposals related to breathing , sensory awareness, voice and sound. This proposals t bring us closer to the experience of living a body in presence and free from memories. The sound is a tool to reach the inner silence and meditation. In this approach art, science and spirituality are linked by essence.

//Nada yoga workshop and Hatha yoga courses and workshops//


CURSOS Y TALLERES

La linea que siguen los cursos y talleres tratan cuestiones provinientes del saber y del conocimiento de culturas orientales de paises com la India y el Japón. Són cuestiones que son trasladadas a practicas y discursos en contextos occidentales actuales . Los talleres y los cursos se convierten en puentes entre lo antiguo y lo contemporaneo rompiendo esta dicotomia.Des del 2006 imparto talleres y clases regulares en diferents centros , asociaciones y organizaciones del ambit artístico, del deporte y la salud.

Los talleres y cursos siguen dos enfoques:

1) Un enfoque relacionado íntimamente con la danza. La a base parte de estudios del cuerpo y su mecanica funcional, así como estudios provinintes de la cultura japonesa , estudios de la cultura seitai katsugen y yuki.
Los dos objetivos basicos de los talleres de danza són crear un espacio de investigación para ampliar la comprensión del cuerpo y su lenguaje en entornos diversos (rurales , i / o urbanos) y abrir espacios a situaciones y contextos donde ubicar nuevos lenguajes del cuerpo dejando un margen abierto a la interpretación y al sentido que pueda tener . En realidad el proposito y el sentido que se quiere dar a la vivencia de cada curso o taller depende de cada cual . De manera que cada taller puede tener un sentido más artístico- creativo, terapeutico, de exploración…etc.

//Cos, memòria i paisatge // Taller
//El cos orgànic//Curs

2) un enfoque relacionado con la filosofía ancestral del yoga y la comprensión del cuerpo desde esta perspectiva , el sonido y la meditación. Partiendo de la base que el cuerpo es una resonancia y tiene una frecuencia, trabajamos con diferentes propuestas variadas relacionadas con la respiración, la conciencia sensorial, la voz y el sonido . Són propuestas que nos acercan a la experiencia de vivir un cuerpo presente y libre de memorias. El sonido como instrumento para llegar a encontrarnos con el silencio interno y la meditación. En este enfoque encontramos que el arte , la ciencia y la espiritualidad se vinculan por esencia.

//Taller Nada ioga i clases regulars Hatha ioga//

Advertisements