Recerca

CAT ENG ESP

ART, TECNOLOGIA, LITERATURA, ACTIVISME BIOPOLÍTIC, FILOSOFIA, CIÈNCIA, ESPIRITUALITAT

En la recerca que fa anys que desenvolupo s’entrellaçen passions ,obsessions, constància, intuïcions i pressentiments, estudis, pràctica i disciplina, desorde…destacant el plaer per sobre de tot. No comprenc la creació, sense la recerca (teórica i pràctica) o sense la docència, o sense l’entrenament ni sense la vida quotidiana. Tot està relacionat i en certes etapes pren rellevància algún d’aquests aspectes , donant com a fruit una creació escènica, taller, text.
Actualment continuo investigant entorn a les filosofies orientals i el llenguatge del cos, la dansa, l’espai (públic, vs.íntim) el so i la meditació. Combino l’activisme biopolític amb l’estudi autodidacta de qüestions entorn a l’ arquitectura i el paisatge. Estic cursant llengua i literatura sànscrita a la Universitat de Barcelona.


LABORATORI DE PAISATGES TRANSITORIS (2011-actualitat)

 

La condició transitòria i canviant del paisatge dóna origen al nom del projecte: Laboratori de Paisatges Transitoris , TransLAND Lab. tants paistages com experiències possibles. El propòsit de TransLAND Lab. és connectar l’art, la geografia i el territori per tal de crear nous discursos i experiències artístiques entorn als elements que configuren els paisatges contemporanis. Parlar de paisatge és parlar de percepció , i si parlem de percepció , parlem dels sentits i del cos humà: TransLAND Lab. parteix de l’exploració de la percepció del caràcter multisensorial del paisatge i es focalitza en la representació dels valors intangibles que el conformen a partir de la seva vivència sensorial i corporal. Tot això ens ens condueix a trascendir les etiquetes de rural, urbà i salvatge , tal i com apunta Augustin Berque 2010.

TransLAND Lab. enllaça teoria i pràctica, unint aquesta dicotomia i nutrint-se d’aquesta relació , que considerem bidrieccional tot diluïnt-ne els límits : la pràctica porta a la teoria i la teoria porta a la pràctica. L’objectiu és desenvolupar un estudi transcultural sobre la percepció del cos i de l’entorn que es complementa amb textos d’autors contemporanis occidentals i orientals : Christine Greiner, Maurice Merleau- Ponty, Yi- Fu Tuan, Augustin Berque, Francesco Careri, Joan Nogué, Watsuji Tetsuro, Shigegisha Kuryama…entre altres. El cos i els sentits són entesos com un medi per l’experiència viscuda de l’entorn. Tal i com apunta el filòsof W.Tetsuro “Fudo” (clima) , és una modificació de l’ “espai primordial” dels éssers humans, i “fudo-sei” (funció del clima o climaticitat) éssent una forma d’ aparença de l’ “espacialitat subjectiva”. Si estudiem en profunditat aquests dos conceptes , confirmarem en primer lloc el seu caràcter ontològic i en segon lloc la seva connotació política. Tot això ens porta a estudiar les subjectivitats paisatgísiques i els imaginaris individuals i col.lectius de les persones que habiten els territoris on es desenvolupa TransLAND Lab.

La metodologia de TransLAND Lab. es troba oberta al lloc i a la comunitat del lloc, a escala individual i col.lectiva, i s’articula a través de diferents accions: “Experiències de paisatge”: propostes escèniques en el lloc (coreografia en el paisatge),video-creació, establiment de vincles i relacions amb la comunitat local: caminades, derives, xerrades, tallers , coreografies col.lectives i cartografies emocionals per tal d’intervenir en el procés de sensibilització en el paisatge i en la creació d’ identitats territorials .
Una característica rellevant del projecte és la interdisciplinarietat i el caràcter versàtil i heterogeni dels professionals que hi ha participat fins ara: geògrafs , paisatgistes, arquitectes, ballarins, músics i artistes visuals.
En la primera etapa del projecte el primer resultat va ser la video-creació Geografies Emocionals (2012-2013) fruit de la col.laboració artística entre Claire Le Clezio i Zoe Balasch . El vídeo ha esat presentat al 4art Congrés d’Art i Paisatge al Vinseum i a la Fira de Medi Ambient a St.Cugat de Sesgarrigues, el 2013. Paral.elament el projete també ha estat presentat a partir de les “Experiències de Paisatge” amb la col.laboració de Zoe Balasch i Jordi Mas a la regió del Penedès i del Priorat o en format de solo on Zoe Balasch ha presentat a la galeria d’art PALMADOTZE o a l’espai Rimaires. A part de les “Experiències de Paisatge” Jordi Mas i Zoe Balasch també han desenvolupat diferents tallers i xerrades amb l’Escola Superior d’Arquitectura de Catalunya UPC-ESTAB, caminades amb diferents geògrafs i arquitectes i han assistit en diferents seminaris i conferències on es reflexiona sobre els valors intangibles del paisatge.
Actualment el projecte és un projecte que està en marxa amb la intenció d’aplicar aquesta metodologia a diferents països i climes.

Video: Geografies Emocionals

www.fudosei.jimdo.com

www.cercca.com

Publication of  5th Anniversary ,  https://cercca.com/cercca-5th-anniversary/

see Curatorial projects,  Transitory Landscape Laboratory, pg.218-219 

http://issuu.com/paucata1/docs/19860_llibre_baixa/0

TESINA: LA DANSA EN EL TANTRA

 

Tesina realitzada com a treball final de la formació en ioga (titulació AEPY).
Recerca que parteix del fet que diferents maneres de representar el cos influeixen en les diferents maneres de sentir i de viure l’experiència de la realitat quotidiana.
Al llarg de l’estudi es fa una reflexió entorn al què entenem per dansa i per cos, fent un breu recorregut per la història i com el cos ha estat concebut en l’Antiga Grècia i a l’Àsia. L’estudi es centra en el tantrisme ( micro-cosmos i macro-cosmos) i la representació que fa del cos, centrant-se en el Shivaisme tàntirc del Caixmir i la tradició de la dansa tandava.  La recerca finalitza amb propostes pràctiques per a l’entrenament i conclusions que apunten cap a la unió de la dansa i el ioga, dues arts del moviment.


RESEARCH

ART, TECHNOLOGY, LITERATURE, BIO-POLITICAL ACTIVISM, PHILOSOPHY, SCIENCE, SPIRITUALITY

In the research I developed for many years, I link passions, obsessions, perseverance, intuitions and hunches, studies, practice, discipline, disorder … highlighting first of all the pleasure in doing so. I can only create, when the creation is connected to theoretical and practical research and as well to education and training and a strong relation to daily life. Everything is connected and in certain stages any of these aspects can take higher or lower relevance, resulting in a performance, a workshop, an essay etc.
Currently I continue my research about Eastern philosophies and the language of the body, the space (public, vs. intimate)the sound and meditation. I combine the bio-political activism with the autodidactic studies of issues around architecture and landscape. I am studying Sanskrit language and literature at the University of Barcelona.


TRANSITORY LANDSCAPES LABORATORY -TransLAND Lab.- (2011-ongoing)

 

The transitory condition and changeable nature of the landscape gives the name to the project, as there are as many landscapes as experiences of it. ‘Transitory Landscapes Laboratory’ , TransLAND Lab. , is a project based on the connection between art, geography and territory that aims at creating new discourse and artistic experiences about the elements that configure contemporary landscapes. Talking about landscape is talking about perception and we are talking about senses and the human body . TransLAND Lab. is based on the exploration of the multisensory nature, the intangible values and the multiplicity of existing landscapes through the body and sensory lived experience. This fact bring us to transcend traditional labels such as the rural, the urban and the wild (Augustin Berque 2010) and so questioning stereotypical definitions of landscape.

TransLAND Lab. links theory and practice, combining this dichotomy. This relationship is considered in both directions : the practice leads to theory, and theory into practice. The aim is to develop a cross-cultural study on the perception of the body and the environment complemented with texts by contemporary Western and Eastern studies : Christine Greiner, Maurice Merleau-Ponty, Yi-Fu Tuan, Augustin Berque Francesco Careri, Joan Nogué Watsuji Tetsuro, Shigegisha Kuryama … among others. The starting point of this analysis is the research on concepts such as fudo and fudo-sei as conceptualized by Watsuji Tetsuro. Fudo most commonly translatey as ‘climate’ is the modification of the primordial space of human beings. Fudo-sei translated as the function of climate or climaticity is the mode of appearance of the subjective spatiality. The study of these concepts in relation to vernaular forms of experience brings in to the surfice both the ontological nature of these same concepts, as well as the importance of its social and political potential.

The starting point to to study the subjectivities of the landscape and the individual and collective imaginary of the people who inhabit the areas where TransLAND Lab. is developed.

The methodology of TransLAND Lab. is open to the site and to the community of the site. The work is developed at individual and collective level and is articulated through various actions:
Landscape’s experiences: performances in the site (landscape’s choreography)
video creation, links and relationships with the local community: walks, drifts, workshops, collective choreography and emotional mapping with the aim to participate in the process of sensiibilitzation of landscape and the creation of territorial identities, or in other words, create new sensibilities about the different values and functions of the landscape and the development of participative process about the territory’s management.
An important character of TransLAND Lab. is the interdisciplinary (artists, geographers, landscapers , architects…) and the heterogeneous nature and versatility of the professionals involved: In the first stage of the project the result was the video creation Emotional Geographies (2012-2013) an artistic collaboration between Claire Le Clézio and Zoe Balasch . So far the video ‘ve been presented at the 4th Congress Art and Landscape in the summer 2013 in Vinseum, Vilafranca del Penedès and at the Environment Fair in St. Cugat de Sesgarrigues in 2013. In parallel TransLAND Lab. was also presented through “Landscape’s experiences” a dance’s piece with live music as a result of the the artistic colaboration of the dancers Jordi Mas and Zoe Balasch in the Penedes and Priorat Region. Besides these ‘Landscape’s Experiences’ Zoe Balasch and Jordi Mas also developed different talks and workshops related to the body, the dance and the landscape at the School of Architecture of Catalonia-Universitat Politècnica de Catalunya , and walks with architects and geographers , and participated in conferences and symposiums that reflect upon the intangible values of the landscape.
The project is currently underway with the aim of applying this methodology to different countries , climates and social contexts.

Video: Emotional Geographies

www.fudosei.jimdo.com

www.cercca.com

Publication of  5th Anniversary ,  https://cercca.com/cercca-5th-anniversary/

see Curatorial projects,  Transitory Landscape Laboratory, pg.218-219 

http://issuu.com/paucata1/docs/19860_llibre_baixa/0

TESS: DANCE IN TANTRA

 

Tess developed at the end of my Yoga Training Course (AEPY degree).
Research based on the fact that several ways to represent the body have an influence on the experience of everyday’s life. How the body and the dance is considered in Western culture. The research is an introduction to the reflection on what the body is and how it has been considered in Western history in body studies from Ancient Greece and in Eastern cultures.
The research is focused on the study of tantrism (microcosmos and macrocosmos) paying special attention to Tantric Shivaism of Kashmir and the tradition of tandava dance.  The research ends with training exercises and conclusions to the links between dance and yoga, two arts of movement.


INVESTIGACIÓN

ARTE, TECNOLOGIA, LITERATURA, ACTIVISMO BIOPOLÍTICO, FILOSOFIA, CIENCIA, ESPIRITUALIDAD

En la investigación que hace años desarrollo se entrelazan pasiones , obsesiones,constancia, intuiciones y presentimientos, estudios, practica y disciplina, desorden…destacando el placer por sobre de todo . No comprendo la creación, sin la investigación (teorica y practica) o sin la docencia, o sin el entrenamiento y todavia menos, sin la vida cotidiana. Todo está relacionado y en ciertas etapas toma relevancia alguno de estos aspectos , dando como fruto una creación escénica, taller, texto..etc .
Actualmente continuo investigando acerca de las filosofias orientales y el lenguaje del cuerpo, cuestiones que traslado en contextos postmodernos , el espacio (público, vs.íntimo) el sonido y la meditación. Combino el activismo biopolítico con el estudio autodidacta de cuestiones entorno a la arquitectura y el paisaje . Estoy cursando lengua y literatura sanscrita en la Universidad de Barcelona.


LABORATORIO DE PAISAJES TRANSITORIOS -TransLAND Lab.- (2011-actualidad)

 

La condición transitoria y cambiante del paisaje da origen al nombre del proyecto : Laboratorio de Paisajes Transitorios , TransLAND Lab . tantos paistages como experiencias posibles. El propósito de TransLAND Lab . es conectar el arte, la geografía y el territorio a fin de crear nuevos discursos y experiencias artísticas entorno a los elementos que configuran los paisajes contemporáneos. Hablar de paisaje es hablar de percepción, y si hablamos de percepción, hablamos de los sentidos y del cuerpo humano : TransLAND Lab . parte de la exploración de la percepción del carácter multisensorial del paisaje y se focaliza en la representación de los valores intangibles que lo conforman a partir de su vivencia sensorial y corporal. Todo esto nos conduce a trascender las etiquetas de rural , urbano y salvaje , tal y como apunta Augustin Berque 2010 .

TransLAND Lab . enlaza teoría y práctica, uniendo esta dicotomía y nutriéndose de esta relación, que es bidrieccional : la práctica lleva a la teoría y la teoría lleva a la práctica. El objetivo es desarrollar un estudio transcultural sobre la percepción del cuerpo y del entorno que se complementa con textos de autores contemporáneos occidentales y orientales : Christine Greiner , Maurice Merleau Ponty, Yi- Fu Tuan , Augustin Berque , Francesco Careri , Joan Nogué, Watsuji Tetsuro , Shigegisha Kuryama … entre otros. El cuerpo y los sentidos son entendidos como un medio para la experiencia vivida del entorno. Todo esto nos lleva a estudiar las subjetividades paisatgícas y los imaginarios individuales y colectivos de las personas que habitan los territorios donde se desarrolla TransLAND Lab .

La metotdologia del proyecto se encuentra abierta en el lugar ya la comunidad del lugar, a nivel individual y colectivo, y se articula a través de diferentes acciones : ” Experiencias de paisaje ” : propuestas escénicas en el lugar ( coreografía en el paisaje ) , video- creación , establecimiento de vínculos y relaciones con la comunidad local : caminatas, derivas , charlas , talleres, coreografías colectivas y cartografías emocionales para intervenir en el proceso de sensibilización en el paisaje y en la creación de identidades territoriales.
Una característica relevante del proyecto es la interdisciplinariedad y el carácter versátil y heterogéneo de los profesionales que han participado hasta ahora: geógrafos , paisajistas , arquitectos, bailarines , músicos y artistas visuales.
En la primera etapa del proyecto el primer resultado fue la video- creación “Geografías Emocionales” (2012-2013) fruto de la colaboración artística entre Claire Le Clezio y Zoe Balasch El vídeo ha esat presentado en el 4º Congreso de Arte y Paisaje en el Vinseum y en la Feria de Medio Ambiente en St.Cugat de Sesgarrigues , en 2013. Paral.elamente el proyecto también ha sido presentado a partir de las “Experiencias de Paisaje ” (coreografia en el paisaje) con la colaboración de Zoe Balasch y Jordi Mas en la región del Penedés y del Priorat y en formato de solo donde Zoe Balasch ha presentado en la galería de arte PALMADOTZE o en el espacio Rimaires . Aparte de las “Experiencias de Paisaje ” Jordi Mas y Zoe Balasch también han desarrollado diferentes talleres y charlas con la Escuela Superior de Arquitectura de Cataluña UPC – ESTAB , caminatas con diferentes geógrafos y arquitectos y han asistido en diferentes seminarios y conferencias donde se reflexiona sobre los valores intangibles del paisaje.
Actualmente el proyecto está en marcha con la intención de aplicar esta metodología en diferentes países , climas y contextos sociales.

Video: Geografias Emocionales

www.fudosei.jimdo.com

www.cercca.com

Publication of  5th Anniversary ,  https://cercca.com/cercca-5th-anniversary/

see Curatorial projects,  Transitory Landscape Laboratory, pg.218-219 

http://issuu.com/paucata1/docs/19860_llibre_baixa/0

TESINA: LA DANZA EN EL TANTRA

 

Tesina realizada com a trabajo final de la formación en yoga (titulación AEPY).
Investigación que parte del hecho que diferentes maneras de representar el cuerpo influyen en las diferentes maneras de sentir y vivir la experiencia de la realidad cotidiana.
A lo largo del estudio se hace una reflexión entorno a lo que entendemos por danza y por cuerpo en Occidente. Se hace un breve recorrido por como el cuerpo se ha entendido desde la la Antigua Grecia y en varias culturas orientales. El estudio se centra en el tantrismo ( microcosmos y macrocosmos) centrandose en el Shivaismo tantirco de Cachemira y la tradición de la danza tandava.  El estudio finaliza con propuestas practicas para el entrenamiento y conclusiones que apuntan hacia el encuentro entre la danza y el yoga, dos artes del movimiento.

Advertisements