Projecte Parinama

CAT ENG ESP

Any: 2010-2011

El Projecte Parināma és fruit d’una recerca artística en col.laboració amb l’artista sonora i visual Olga Solà. Durant el període de temps que vam treballar en el Projecte Parināma vam explorar la relació entre el so, patrons rítmics, el moviment, el cos i l’espai en diferents entorns: escènics, quotidians, íntims i en paisatges urbans i rurals.
Parināma és una paraula de la llengua sànscrita sobre el concepte d’impermanència i el canvi constant . L’efímer esdevé una constant en la nostra recerca. La cosmologia de sistemes filosòfics de l’ Índia (Samkhya, Yoga, Tantrisme,Veda) parla de l’origen del so i l’element éter és considerat responsable de crear el so i l’espai. Prenem com a marc teòric aquests enfocs de coneixement orientals que impulsen la recerca artística i que més endavant traslladem en contextos contemporanis occidentals.
Al setembre del 2010 rebem una beca de recerca i creació per desenvolupar la primera fase de Projecte Parināma al CACIS,Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat. A l’abril del 2010 rebem una segona beca de recerca i creació per desenvolupar la segona fase del Projecte Parināma a la Nau Côclea.
El resultat dels processos de recerca són les produccions 1984:Inhale-Exhale/Prana-Apana,
Padma i Parināma així com una sèrie d’ accions efímeres a vegades enregistrades, a vegades no, a vegades amb públic i d’altres sense audiència.

1984: INHALE-EXHALE / PRANA-APANA

Proposta escènica de so experimental, dansa i visuals presentada a la 5ena edició del Festival Konvent.0, Berga
Any: 2011.
El tema del festival era sobre la novela 1984 de George Orwell. Inhale-Exhale/Prana-Apana és una proposta amb una sèrie d’escenes relacionades entre si però sense un fil conductor narratiu. La proposta ens apropa a la fragilitat de l’ésser humà qüestionant els sistemes de producció massius i els sistemes de consum massiu.

Idea i creació: Projecte Parināma
So experimental: Olga Solà (veu, tampuri , taula de mescles) i Xavi Serch (guitarra elèctrica)
Visuals: Olga Solà
Dansa -improvisació: Zoe Balasch

PADMA

Beca OSIC i Nau Côclea, Abril 2011
Projecte en residència a Nau Côclea, Centre de Creació Contemporània, Camallera.
Padma és la segona fase del procés de creació de Parināma . En la recerca s’afegeixen visuals i noves experimentacions amb llums, ombres i diferents artefactes sonors. Presentació work in process a Nau Côclea.

Idea i creació: Projecte Parināma.
So experimental i visuals: Olga Solà (veu,tampura, bols tibetans, taula de mescles i artefactes sonors)
Dansa- improvisació: Zoe Balasch

PARINÃMA

Beca OSIC i CACIS, 2010
Projecte en residència al Centre d’Art i Sostenibilitat, CACIS, Artés, Setembre-Octubre 2010
Parināma s’insipira en el llibre “Iniciació als Veda” de Raimon Panikkar. la proposta escènica abarca so experimental, veu, dansa i una instal.lació integrada en el paisatge. Parināma és una invitació a la reflexió entorn als diferents estats de l’existència humana partint del coneixement ancestral de la cultura Veda que traslladem en contextos contemporanis. Ens agrada anomenar etno-futurista a aquesta aproximació.

Idea i creació: Projecte Parināma
Espai escènic: Projecte Parināma
So experimental: Olga Solà (veu,tampura, tampuri, bols tibetans, tambor oceànic, taula de mescles , i artefactes sonors)
Dansa , coreografia: Zoe Balasch
Instal.lació en el paisatge : Projecte Parināma ( espai sonor, escultures amb material orgànic, acció land-art)

Presentacions:
– CACIS, octubre 2010
-Festival Pedrera Viva, Líthica, Menorca, setembre 2011


PARINAMA PROJECT

Year: 2010-2011
The pariṇāma Project is the result of research in collaboration with the sound and visual artist Olga Solà. During the time we worked on the project Pariṇāma we explore the connections between sound, rhythm patterns, movement, body and space in different environments: daily, intimate, scenic, and urban and rural landscapes.
Pariṇāma is a word from the Sanskrit language on the concept of impermanence and change. The ephemeral articulates this research. The cosmology of philosophical systems from India (Samkhya, Yoga, Tantra, Veda) talks about the origin of the sound . In this context the ether element is considered responsible for creating the sound and space. We take as theoretical framework these approaches of Eastern knowledge that drive the artistic research and later are transferred in Western contemporary contexts.
In September 2010 we received a grant to develop the first phase of Pariṇāma Project at CACIS, Center for Contemporary Art and Sustainability. In April 2010 we received a second grant to develop the second phase of Project pariṇāma at Nau Côclea Center of creation.
The result of the research process are the productions 1984: Inhale-Exhale / Prana-Apana,
Padma and Pariṇāma as well as series of registered actions sometimes ephemeral, sometimes not, sometimes with audience and sometimes without public.

1984: INHALE-EXHALE / PRANA-APANA

Year : 2011
Experimental sound, dance and visuals presented in the 5th edition of the Festival Konvent.0 , Berga
The theme of the festival was about the novel 1984 by George Orwell. Inhale – Exhale / Prana – Apana is a proposal with a series of interrelated scenes but without narrativecommon thread . The proposal make us reflect onto the fragility of human beings and onto the massive economic systems of production and mass consumption .

Creation and idea : Projecte pariṇāma
experimental sound: Olga Solà ( voice , tampuri , mixing board ) and Xavi Serch (electric guitar )
Visuals : Olga Solà
Dance -improvisation : Zoe Balasch

PADMA

Year:April 2011
OSIC scholarship and Nau Côclea
Project in residence at the Centre for Contemporary Creation Nau Côclea , Camallera .
Padma is the second phase of the creating process of Pariṇāma . The research adds visuals and new experiments with lights, shadows and different sonic artifacts . Presentation “work in process” at Nau Côclea .

Idea and creation: Projecte pariṇāma .
Visuals and experimental sound: Olga Solà (voice , tampura , tibetan bowls , mixing board , sonic artifacts )
Dance- improvisation : Zoe Balasch

PARINÃMA

Year: 2010
OSIC and CACIS scholarship
Project in residence at the Center for Art and Sustainability, CACIS, Spetembre-October 2010
Pariṇāma is insipired in the book “Introduction to the Vedas” from Raimon Panikkar. Experimental sound, voice, dance and an installation in the landscape. Pariṇāma is an invitation to the reflection about the different states of human existence based on the ancestral knowledge of the Veda culture moved to contemporary contexts. We like to call this approach as ethno-futuristic .

Idea and creation: Projecte pariṇāma
Performance space: Projecte pariṇāma
Experimental sound: Olga Solà (voice, tampura, tampuri, tibetan bowls, oceanic drum, mixing board, and sonic artifacts)
Dance and choreography: Zoe Balasch
Installation in the landscape: Projecte pariṇāma (sound installation, sculptures with organic materials, land-art action)

Presentations:
– Cacis, October 2010
-Pedrera Viva Festival, Líthica, Menorca, September 2011


PROYECTO PARINAMA

Año: 2010-2011
El Proyecto Parināma es fruto de una investigación en col.laboración con la artista sonora y visual Olga Solà. Durante el periodo de tiempo que trabajamos en el Proyecto Parināma exploramos la relación entre el sonido, patrones ritmicos, el movimiento, el cuerpo y el espacio en diferentes entornos: cotidianos, íntimos , escenicos, y en paisajees urbanos y rurales.
Parināma és una palabra de la lengua sanscrita sobre el concepto de impermanencia y el cambio. Lo efímero articula esta investigación . La cosmologia de sistemas filosoficos de la India (Samkhya, Yoga, Tantrismo,Veda) habla del origen del sonido y el elemento eter es considerado responsable de crear el sonido y el espaicio. Tomamos como marco teorico estos enfoques de conocimiento orientales que impulsan la investigación artística y que posteriormente trasladamos en contextos contemporaneos occidentales.
En septiembre del 2010 recibimos una beca de investigación y creación para desarrollar la primera fase del Proyecto Parināma en CACIS,Centro de Art Contemporaneo y Sostenibilidad. En abril del 2010 recibimos una segunda beca para desarrollar la segunda fase del Proyecto Parināma en el centro de creción Nau Côclea.
El resultado de los procesos de investigación són las producciones 1984:Inhale-Exhale/Prana-Apana,
Padma y Parināma así com una serie de acciones efímeras a veces registradas, a veces no, a veces con público y otras sin audiencia.

1984: INHALE-EXHALE / PRANA-APANA

Propuesta escenica de sonido experimental, danza y visuales presentada en la 5a edición del Festival Konvent.0, Berga
Año: 2011.
El tema del festival era sobre la novela 1984 de George Orwell. Inhale-Exhale/Prana-Apana es una propuesta con una sèrie de escenas relacionadas entre si però sin hilo conductor narrativo. La propuesta nos acerca a la fragilidad del ser humano cuestionando los sistemas de producción massivos y los sistemes de consumo de masas.

Idea i creació: Projecte Parināma
So experimental: Olga Solà (veu, tampuri , taula de mescles) i Xavi Serch (guitarra elèctrica)
Visuals: Olga Solà
Dansa -improvisació: Zoe Balasch

]

PADMA

Beca OSIC y Nau Côclea, Abril 2011
Proyecto en residencia en el centro de creación contemporaneo Nau Côclea, Camallera.
Padma es la segunda fase del proceso de creación de Parināma . En la investigación se añaden visuales y nuevas experimentaciones con luces, sombras y diferentes artefactos sonoros. Presentación “ work in process” en Nau Côclea.

Idea y creación: Projecte Parināma.
Sonido experimental y visuales: Olga Solà (voz,tampura, cuencos tibetanos, tabla de mezclas y artefactes sonoros)
Dansa- improvisación: Zoe Balasch

PARINÃMA

Beca OSIC i CACIS, 2010
Proyecto en residencia en el Centro de Arte y Sostenibilidad,CACIS, Spetiembre-Octubre 2010
Parināma se insipira en el libro “Iniciación a los Veda” de Raimon Panikkar. La propuesta escenica abarca sonido experimental, voz, danza y una instal.lación integrada en el paisaje. Parināma es una invitación a la reflexión entorno a los diferentes estados de la existencia humana partiendo del conocimiento ancestral de la cultura Veda que trasladamos a contextos contemporaneos. Nos gusta nombrar etno-futurista a esta aproximación.

Idea y creación: Projecte Parināma
Espacio escenico: Projecte Parināma
Sonido experimental: Olga Solà (voz,tampura, tampuri, cuencos tibetanos, tambor oceanico, tabla de mezclas y artefactos sonoros)
Danza y coreografia: Zoe Balasch
Instal.lación en el paisaje : Projecte Parināma ( instal.lación sonora, esculturas con material organico, acción land-art)

Presentaciones:
– CACIS, octubre 2010
-Festival Pedrera Viva, Líthica, Menorca, septiembre 2011

Advertisements

Comments are closed.